ކިޔުންތެރިންގެ ހިއްސާ

ރީކްގެ ރަހައިގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ ކާއެއްޗެހި ހައްދަވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތަކީ ކުޅަދާނަ ރެސިޕީ ލިޔުންތެރިޔަ ރީކްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެތައްހާސް ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދަފައިވާ މަސްހޫރު ފޭސްބުކް ޕޭޖާއިއެކު ރީކްގެ ރަހަތައްވަނީ ބަދިގެތަކުގައި އާއްމުވެފައެވެ. ސުފުރާތަކުގައި އެތުރިފައެވެ. ރީކް ފާހަގަކުރެވުފައިވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ކާނާ ހައްދަވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމަތު މިބްލޮގާއި ހިއްސާކުރާ ކިޔުންތެރިއާގެ ގޮތުގައެވެ. 
ރީކްގެ ރަހަތަކުން


ކިޔުންތެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސިލްސިލާ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ލަޔާ އަކީ ލޯބީގެ ވާހަކަ ކިޔަމުންދާ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ ނަން މަސްހޫރު އެއްނަމެވެ. ލަޔާ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ތަހުޒީބީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ވީހާވެސް ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ވާހަކައިގެ ސްކްރިޕްޓް ގެނެސްދޭ ތޫނުފިލި ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. "ލަޔާ" އަކީ ހުނަރުވެރި އަންހެން ލިޔުންތެރިޔާގެ ގަލަމުގެ ނަމެވެ.


ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމްއަކީ ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް މައުލޫއެވެ. ޝަޒާގެ ގަލަން އެންމެ ބާރަށް ހިނގަނީ ޒީނަތްތެރިވުމާއި ބެހޭ ދާއިރާއިންނެވެ. ޒުވާން ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިޔާ މަޤުބޫލުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މޫނުގެ ހަން ޒާތާކަންމަތީ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅައިދޭ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝަޒައަކީ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައިގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިތަލަ ސާބިތުކޮށް މިބްލޮގަށް ލިޔުން ހިއްސާކުރި މެހެމާނާއެވެ.ސެންޕައިގެ ފިކުރު ހިނގަމުންދަނީ ގުދުރަތީ ވެއްޓާ، ގުދުރަތީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންހިނގާގޮތް އިލުމީ ނަޒަރިއްޔާތުގެ އަލީގައި ކިޔުންތެރިންނާއި ހިސާބަށް ތިލަކޮށްދިނުމަށެވެ. ސެންޕައިގެ ފިކުރު ކޮލަމް ބިނާވެގެން ވަނީ ސައިންޓިފިކް ތަހުލީލު ތަކުގެ އަލީގައި އޮޓަރު ހުރި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. "ސެންޕައި" މިނަމަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އުއްމީދީ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގަލަމުގެ ނަމެވެ.

0 comments:

Instagram @afeyafra 
Mohamed Afrah |
Copyright © 2013. afeyafra - All Rights Reserved